Preek/bijbelstudiewijzer

Bijbelstudiewijzer:
Alle woorden in de Bijbel zijn ‘woorden van de levende God’. Daarom noemen wij het Gods Woord. Zodra de Bijbel opengaat, dan spreekt de Heere. Dus tijdens een kerkdienst, de persoonlijke Bijbelstudie of tijdens andere gelegenheden wanneer de Bijbel opengaat! Daarom moeten wij vervuld zijn met grote eerbied, want het is de Heere Die spreekt! De Bijbelstudiewijzer biedt door middel van verschillende vragen de mogelijkheid om de Bijbel verdiepend te lezen. Aan de hand van de vragen wordt een Bijbeltekst / gedeelte van verschillende zijden belicht. Ook bieden de vragen handvatten om Schrift met Schrift te vergelijken. Vraag 1 van de Bijbelstudiewijzer is ontzettend belangrijk, het startpunt van elk Bijbelleesmoment! Want de Heere werkt door Zijn Woord én Zijn Geest.

Preekbesprekingswijzer:
De Heere werkt de zaligheid door de prediking van Zijn Woord. “Zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken”. Door de Heilige Geest werkt de Heere de boodschap van de prediking uit in het hart van mensen. Hierin zien we ook de noodzaak om getrouw de kerkdiensten bij te wonen. Tijdens de preek verklaart de dominee “de dingen die des Geestes Gods zijn”. Van nature verstaan wij die niet. Daarom is het zo nodig dat wij ons met een biddend hart om de verlichting door de Heilige Geest, tot het uiterste inspannen om de boodschap van de prediking tot ons te nemen. 

Om het gehoorde  te verwerken en nogmaals te overdenken kan de preekbesprekingswijzer een behulpzaam middel zijn. Zo worden er vragen gesteld die u/jou het gelezen Schriftgedeelte  grondig doet bestuderen. Ook wordt gestimuleerd om Schrift met Schrift én de Schrift met onze belijdenisgeschriften te vergelijken. De vragen van de preekbesprekingswijzer zijn voor iedereen toegankelijk. Daarom kan de preekbesprekingswijzer ook bijdragen aan een gericht en inhoudelijk gesprek over de preek.

Preekbesprekingswijzer
Bijbelstudiewijzer