Fusie ‘BewustGezin’ en ‘Een Handreiking voor het gezin’


Er is in de afgelopen periode verbinding gezocht en gevonden tussen twee organisaties die los van
elkaar actief waren op het gebied van mediaopvoeding in gezinnen, ‘Een Handreiking voor het Gezin’
en ‘BewustGezin’. In het verkennende proces bleek al snel dat een fusie tussen beide organisaties
nog meer winst zou opleveren en daarom is deze fusie daadwerkelijk in gang gezet. Een korte
terugblik op een proces van “liefde op het eerste gezicht” naar een duurzame, toekomstbestendige
relatie.


Gemeenschappelijke waarden
Bovengenoemde twee organisaties waren vanuit dezelfde ‘drive’ bezig met hetzelfde onderwerp:
mediaopvoeding vanuit een bewuste houding ten opzichte van digitale media. Ieder op zijn eigen
manier, met zijn eigen achterban en met zijn eigen faciliteiten.
Via netwerkcontacten, de media en informatie op de websites ontstond gesprek tussen de
vertegenwoordigers van beide organisaties. In de diepere lagen van het denken en de overtuigingen
bleken zoveel gemeenschappelijke waarden aanwezig te zijn, dat dit al snel een verdieping van de
relatie tot gevolg had waarbij slechts enkele accentverschillen aanwezig waren. Was er bij de één
bijvoorbeeld vooral een praktische insteek merkbaar en zichtbaar en had de ander een meer
bezinnende insteek, er werd aan hetzelfde doel gewerkt vanuit dezelfde intenties.
Beiden benaderen mediagebruik vanuit de wetenschap dat techniek op zichzelf genomen wel neutraal
is, dat er goede en verantwoorde toepassingen zijn, maar dat er ook (tijd)verkwistende, zondige en
zelfs levens- en zielsverwoestende praktijken door ontstaan zijn. Ook satan bewandelt de weg van de
digitale media en zoekt aansluiting bij ons van nature zo verdorven hart om ons nog verder bij God en
Zijn Woord vandaan te leiden en te houden.


Vanuit dat besef en die belijdenis zien we t.o.v. digitale media twee dingen: Enerzijds dat digitale media
mee mag werken aan verdere verspreiding van het Evangelie. Anderzijds dat het gebruik van diezelfde
digitale media zoveel schaduwzijden en zelfs ook inktzwarte kanten met zich meebrengt dat het ons
voorzichtig en waakzaam moet doen zijn. Dat komt voort vanuit de dure plicht om onze kinderen en
onszelf zoveel mogelijk te beschermen tegen de verkeerde kanten en onze kinderen ‘christelijk en
godzalig’ op te voeden. We hebben de hoogst ernstige verantwoordelijkheid om onze kinderen tot
Christus te leiden en ze niet te laten afleiden van dit enige middel tot zaligheid. Verder is er ook
herkenning over de zorgen die een toenemend aantal (seculiere en christelijke) opvoeders op
wetenschappelijk basis hebben over de invloed van digitale media op het geweten en het welbevinden
van lichaam en geest van ons en onze kinderen.


Bewuste keuze en bescherming
Vanuit die zorg en intenties en met oog voor de moeilijkheden en de gevaren en het feit dat elk gezin
en kind uniek is, herkennen wij elkaar in het feit dat opvoeders in de 21e eeuw wat betreft
mediagebruik zowel principieel alsook praktisch ondersteund moeten worden. Die ondersteuning
dient zo te gebeuren dat deze opvoeders vanuit eigen overtuigingen, die gebaseerd zijn op Gods
onfeilbaar Woord, zelf principiële keuzes kunnen maken met betrekking tot bijvoorbeeld mate van
terughoudendheid, beschermingsintensiteit en verantwoord gebruik. Met de praktische handreiking
en ondersteuning bedoelen we een goede ring van technologische bescherming om opvoeders en
gezinsleden.


Samenwerking
Tenslotte is het belangrijk dat we, naast het aanhoudende gebed om Gods hulp en zegen, voortdurend
de gezamenlijkheid zoeken. Dat betreft ook samenwerking met andere partijen die vanuit dezelfde
overtuiging en vanuit verschillende professies actief zijn op dit gebied. Partijen binnen de driehoek
gezin-kerk-school ten dienste van gezin-kerk-school!